ضمن خوش آمد به شما به اطلاع می رساند آدرسهای وب سايت شرکت مخابرات استان بوشهر کاملا تغيير نموده است
لطفا به آدرس زير برويد

وب سايت جدید شرکت مخابرات استان بوشهر