طرح جابر با موضوعات مختلف طراحی و ساخت و مخابرات آزمایش برای همه پایه های ابتدایی